اصول ارتباطات در نتورک مارکتینگ

به نام خداوند بخشنده و مهربان
همانطور که میدانید نتورک مارکتینک یکی از زیر شاخه های موج اطلاعات و ارتباطات میباشد و همانطور که از اسم این موج مشخص است شامل دو بخش اطلاعات و ارتباطات میباشد…به زبان ساده در یک جمله این موج میگوید اطلاعات داشته باش .. ارتباط برقرار کن و درامد کسب کن. اگر این موج را به دو قسمت تقسیم کنیم در واقع سهم ارتباطات بسیار بیشتر از اطلاعات میباشد..به صورتی که ۸۷/۵ درصد این موج به ارتباطات و ۱۲/۵ درصد ان به اطلاعات وابسته میباشد !!! میپرسید چرا ؟ برای به دست اوردن اطلاعات منابع زیادی وجود دارد از جمله : کتاب،مقاله،اینترنت و… .همه ی اینها را هر کسی به راحتی میتواند کسب کند و همه ی موارد در دسترس همگان میباشد ..اما برای ارتباطات خواندن کتاب و مقاله کفایت نمیکند…نیاز به تمرین و تکرار بسیار دارد… و در مواردی نیاز به تجربه کسب کردن توسط خود فرد دارد . در واقع ارتباط برقرار کردن نوعی هنر است که به سادگی به دست نمی آید.
به همین دلیل به این موضوع(اصول ارتباطات)به صورت اجمالی تر و مفصل تر میپردازیم.
فهرست
عنوان
– تعریف ارتباطات
– انواع ارتباط
– مردم چگونه میفهمند
– گفت و گو و محاوره، قلب ارتباطات
– محاوره چیست؟
– محتوا
– نوع رابطه
– شأن و مقام
– قدرت
– نقش
– میل و علاقیه
– پیامهاي غیرکلامی
– ارتباطات کلامی
– ارتباطات غیرکلامی
– ارتباطات مردمی
تعریف ارتباطات:
ارتباطات کلمه لغت communication و ریشه ی آن کلمه لاتین communist میباشدکه به تفاهم و اشتراك فکر و در معرض عموم قرار دادن میتوان ترجمه نمود.
لذا وقتی با شخص ارتباط برقرار مینمائیم در حقیقت برقراري یک نوع اشتراك فکر و تفاهم اندیشه با اوست . ارتباط جریان دوطرفهاي است که طی آن دویاچند نفر به تبادل افکار نظریات، احساسات و حقایق میپردازند و از طریق به کار بردن پیامهایی که معنایش براي آنها یکسان است به انجام این امر مبادرت میورزند و هرگونه انتقال پیام بین فرستنده از یک طرف و گیرنده از طرف دیگر ارتباطم حسوب میشود، چه فرستنده انسان باشد چه یک دستگاه مکانیکی است.
ارسطو فیلسوف مشهور، هدف ارتباط را جستجو براي دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود براي ترغیب و اقناع دیگران میداند، به این صورت که برقرار کنندة ارتباط از هر راه و یا وسیلهاي که امکان داشته باشد طرف مقابل ارتباط یا مخاطب خود را تحت نفوذ در آورده نظر و عقیده خود را به او می قبولاند . پیامها مستقیماً بین دو طرف مبادله میشود . چنین ارتباطی رودر رو است و پیام دهنده و پیام گیرنده دربرابر هم قرار میگیرند و از مقاصد و اهدافشان نیز باخبرند البته در چنین ارتباطی ممکن است پیام دهنده و یا گوینده شخص واحدي باشد اما مخاطبان تعداد کثیري باشند مانند سخنرانی یک نفر در جمعی.
دانشمندان مقصود از برقراري ارتباط را موارد زیر میدانند:
۱- شناخت اوضاع و احوال و آشنایی با حوادث و وقایع
۲- ترغیب دیگران به قبول یک فکر و عقیده خاص و اقناع آن
۳-انواع ارتباط
در مقولۀ انواع ارتباط و تقسیم بندي آن میان دانشمندان علوم ارتباطات اتفاق نظري وجود ندارد و در این زمینه نظرات مختلفی ارائه شده است اما به طور کلی میتوان به انواع ارتباط زیراشاره کرد:
۱_ ارتباط خصوصی یا بدون واسطه ۲_ ارتباط جمعی یا عمومی ۳- ارتباط نوشتاري ۴-ارتباط غیر نوشتاري ۵- ارتباط ملی ۶- ارتباط فرا ملی ۷- ارتباط کلامی ۸- ارتباط غیر کلامی ۹- ارتباط انسانی ۱۰- ارتباط ابزاري یا ماشینی ۱۱-ارتباط زمانی ۱۲- ارتباط غیرزمانی ۱۳- ارتباط سازمانی ۱۴- ارتباط غیر سازمانی ۱۵- ارتباط نمادین ۱۶- فرا ارتباط ۱۷- ارتباط احساس برانگیز ۱۸- ارتباط معطوف به هدف ۱۹- ارتباط بازتابی ۲۰- ارتباط با خود : ارتباط با خود ارتباطی درونی است که هریک از افراد خود را مورد ارزیابی قرار میدهند.
مردم چگونه میفهمند؟
ارتباطات یعنی نشان دادن اینکه افراد چگونه فکر میکنند. مردم از کلمات و اطلاعاتمتشابه فهم مختلفی دارند. کلمات فاقد معنی نیستند، معانی امور شخصی هستند و بین افرادمفهوم متفاوتی دارند.
ما وقتی میتوانیم به ارتباط مناسبی دست یابیم که تصویري را که در ذهن مخاطب شکلمیگیرد، بفهمیم.
برخی اشخاص از طریق اشکال متوجه مفاهیم میشوند و برخی از طریق کلمات و برخی ازطریق نوع بیان و یا حرکات بدن. بیشتر اختلالاتی که در ارتباط برقرار کردن به وجود میآید ازهمین سوء تفاهمها در فهم معنی پیامهاي ردو بدل شده نشأت میگیرد.اگر میخواهیم در هر سطحی ارتباط خوبی برقرار کنیم، باید بتوانیم نوع فکر کردنمان را
براي طرف مقابل به خوبی تصویر کنیم تا آن را درك کند. این گام مهمی در ارتباط برقرار کردناست اما چگونه؟ جواب این پرسش روشهایی است که به کار خواهیم گرفت تا آنچه را که منتقلمیکنیم براي افراد دیگر قابل فهم باشد البته این کار به راحتی امکانپذیر نیست اما در این کار بایدصبور بود.
برخی از پژوهشگران براین عقیدهاند که تا پیام گیرندهاش را تحت تأثیر قرار ندهد ارتباطی در کارنخواهد بود.
ارتباط عهده دار سه نقش یا عملکرد عمده در قبال فرد است:
۱_ الگو یا نمونهاي از جهان براي فرد فراهم میسازد
۲وضع فرد را در بستگی با دیگران تعیین میکند ۳فرد را در سازگاري توفیق آمیز با محیط خویش یاري میدهد.
گفت و گو و محاوره، قلب ارتباطات
گفت و گو نقطه آغازین هر ارتباطی است. گفت و گو بهترین و اصلی ترین و البته پیچیده ترین شکلی است که به وسیله آن میتوان با افراد ارتباط برقرار کرد و بسیار انعطاف پذیر وپویا است. همواره در نظر داشته باشید که سازمان شما در اصل شبکهاي از محاورات و گفت و گوهارا تشکیل میدهد.
بدون گفت و گوهاي اثربخش کارها به پیش نخواهد رفت و در راستاي رسیدن به اهداف سازمانی موفق نخواهید بود. گفت و گو بهترین وسیله براي ایجاد فهم مشترك از مفاهیم است وراههاي دیگر برقراري ارتباط مانند: مصاحبه، ارائه گزارش، مطالب نوشته شده، همه وابسته به آن هستند.
اگر در پی برقراري ارتباط بهتري هستیم باید بتوانیم مهارتهاي گفت و گو و محاوره خودرا افزایش دهیم. در مدیریت سازمانهاي کوچک، محاورات موفق را از ابزارهاي مدیریت میدانند کهدر ساختن یک ارتباط موفق با همکاران، مخاطبان سازمان، کمک دهندگان و داوطلبان نقشمؤثري ایفا میکند و از این طریق دستاوردهاي مختلفی را به همراه میآورد.
به این وسیله متوجهمیشویم مردم چگونه فکر میکنند. چگونه احساس میکنند، چگونه براي پیشبرد اهداف خود و یاسازمانشان اقدام میکنند و چگونه کارهاي خود را انجام میدهند. از این طریق میتوانیم روي افرادنفوذ کنیم و یا تحت تاثیر افراد دیگر قرار بگیریم. گفت و گو همچنین راهی براي حل مشکلات،همکاري کردن و خلق فرصتهاي جدید است.
محاوره چیست؟
محاوره و گفت و گو را رقص کلمات مینامند. یک محاوره حتی در اشکال سادهاش قواعد واستانداردهاي خاصی دارد. انواع مختلف محاوره نیز نیازمند قواعد مخصوص به خود است. بعضیمواقع مفاهیم کلی از آن استنباط میکنیم و دربرخی دیگر مانند جلسات به جزئیات میپردازیم. در ساده ترین حالت محاوره یک عمل پویا بین گفتن و شنیدن است. بدون شنیدن هیچ گفت و گوییانجام نمیشود. به وسیله شنیدن است که زمینههاي مشترك شکل میگیرد و فهم مشترکی نسبت
به آنچه مورد گفت و گو قرار میگیرد و دو طرف در جستجوي آن هستند، به وجود میآید.
اگر تلاش میکنید مهارتهاي محاورهاي خود را افزایش و ارتقاء ببخشید باید مهارتهايشنیدن خود را مورد توجه قرار دهید. یک شنونده خوب میتواند با نحوة شنیدن، به وسیله نگاهداشتن نگاه و تمرکز بر مخاطب، حرکات بدن، با جنباندن یا تکان دادن سر و دست و یا نوشتنبرخی نکاتی که گفته میشود. رفتار گوینده را کنترل کند، در عین حال اگر در هنگام شنیدن،اظهار نظري کنید که گوینده احساس کند حرف بی ربطی زده شده است به اینکه با دقت بهحرفهاي او گوش میکنید شک خواهد کرد و احتمالاً سوء تفاهم خواهد آفرید. وقتی هم که حرفدیگري را قطع میکنید نشان میدهید که دیگر مایل به ادامه سخن گفتن وي نیستید و اگر چنینمیلی ندارید باید احتیاط کنید.
بنابراین محاوره پایه ارتباط است. اما در خیلی از مواقع به آن اهمیت چندانی داده نمیشودو بسیاري از سوء تفاهمات از همین جا نشأت میگیرد.
محاوره و گفت و گو چگونه دچار مشکل میشود؟حتماً زمانهایی را به یاد میآورید که در میانه یک گفت و گو دچار مشکل شدهاید و ادامهآن را امکانناپذیر و یا بدون فایده یافته اید. این موضوع اگر حتی در زندگی روزمره در برخی مواردقابل ترمیم باشد و هزینههایی را براي افراد ایجاد نکند اما در روند حرکت سازمان شما میتواند دربسیاري از موارد اثرات مخربی برجاي بگذارد.
دلایل بی ثمري یک محاوره
– محتوا
– نوع رابطه
محتوا
همه محاورهها یک محتوا دارند. یعنی به دلیلی محاوره صورت میگیرد. نمیتوان گفت محاوره در خلاء انجام و فقط اطلاعات تبادل میشود. بعضی از گفت و گوها به این خاطر با مشکلمواجه میشوند که یکی از طرفها یا دو طرف، موضوع گفت و گو را فراموش میکنند. از عوامل دیگري که محاوره را با مشکل مواجه میکنند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-۱ اختصاص ندادن زمان کافی براي محاوره
-۲ برقراري گفت و گو در زمان نامناسب
-۳ گفت و گو کردن در یک مکان نامناسب، شلوغ و پر سر و صدا
نوع رابطه
نوع رابطه با طرف مقابل میتواند ظرفیت یک گفت و گو را مشخصکند.گفت و گو معمولاً تحت تاثیر رابطه و نسبت طرفین با یکدیگر و ابعاد زیر قرار دارد:
– مقام و شأن
– توان و قدرت (مالی، سیاسی، اجتماعی و …)
– نقش
– علاقه مندياین عوامل حدود و مرزهاي واقعی یک گفت و گو را مشخص میکنند و چه بسا بیتوجهی به آنهایک گفت و گو را ناکام کند.
شأن و مقام:
این عامل، موقعیت طرف مقابل را نسبت به شما یا سازمانتان معین میکند. ما معمولاً دراین نوع گفت و گوها خود را در مقام پایینتر یا بالاتر نسبت به طرف مقابل احساس میکنیم.
قدرت:
اگر بتوانید روي رفتار کس دیگري نفوذ داشته باشید یا آن را تحت کنترل خود درآورید براو اعمال قدرت کردهاید. در سازمانها با توجه به مردمی بودن و البته روابط نزدیک مدیران بانیروهاي داوطلب و کادر رسمی، اهمیت شأن و مقام سازمانی به کمترین مقدار خود در میان انواعدیگر سازمانها میرسد. اما به هرحال از آنجا که مقام سازمانی میتواند نشان دهنده میزانتاثیرگذاري روي تصمیمگیريها قلمداد شود. نقش مهمی در گفت و گوهاي رسمی ایفا خواهد کرد.
نقش:
در گفت و گو معمولاً ما در یک نقش ظاهر میشویم. موقعیت ما در سازمان این نقش رامشخص میکند اما به صورت غیر رسمی، مردم با توجه به سابقهاي که از شما سراغ دارند ممکناست در گفت و گو نقش ممتازتر یا پایینتري براي شما قایل شوند.
میل و علاقه:
یک گفت و گو هنگامی میتواند با شکست مواجه شود. که اساساً دوطرف میل و علاقهايبراي گفت و گو با هم ندارند.
قلمرو:
یک گفت و گوي موفقیتآمیز همواره قلمرو مشترکی را جستجو میکند. زمینه مشترك با دیگر افراد میتواند گفت و گو را به سرعت پیش برد. اما ما معمولاً از قلمرو خود به دقت محافظت میکنیم. بنابراین در یک ارتباط موفق ما از دیگران دعوت میکنیم تا به قلمرو شخصی ما نزدیک ویا به آن وارد شوند.
انواع ارتباطات
(verbal comm….) ارتباطات کلامی:
-۱ مجموع روابطی را که از طریق گفتن حاصل میشود ارتباط کلامی میگویند.
براياینکه در شغل خود موفق شویم باید از کلمات با دقت استفاده کنیم هرکلمهاي احساسات عواطفخاص و عملکرد متفاونی را در افراد بر می انگیزد.
بنابراین شایسته است در هنگام مواجهه با ارباب رجوع از به کارگیري کلمات منفی همچوننمیتوانم، غیرممکن است، امکان ندارد، هرگز و غیره پرهیز شود.کلمات، در پیامی که به دیگران منتقل میکنند تاثیر فراوانی دارند. براي اینکه سخنان مانافذ و موثر واقع شوند باید نظریات خود را با کلمات مناسب و در چارچوب مشخص مطرح کنید.بیان الفاظی دلپذیر و موزون موجب میشود که شخص مقابل با متانت گوش فرا میدهد اما عباراتمعترضانه و کینه جویانه اغلب خشم فرد دیگر را بر میانگیزد و او را به جبهه گیري دعوت میکند.به طور کلی کلماتی را انتخاب کنید که در الگوي زیر بگنجد صریح، کوتاه، دقیق، مودبانه، صحیح،پرمحتوا. مطلب را مختصر و مفید بیان کنید تا مخاطبین شوق شنیدن را از دست ندهند. شنیدن،گفتن، خواندن و نوشتن مهارتهاي چهارگانه ارتباط کلامی هست.
(Nonverbal camm…) ارتباط غیرکلامی
ارتباطات غیرکلامی مشمول تمامی حالتهاي ارتباطی میشود که به یک زبان رسمیوابسته نیست. ارتباطاتی که به موجب آن ایدهها و مفاهیم بدون اینکه از مفاهیم و اصطلاحاتکلامی استفاده شود، تشریح و تفسیر میشوند.نسلهاي گذشته، انسانهایی که قبل از تاریخ میزیسته اند، از طریق ارتباط غیرکلامی با همدیگر رابطه داشتهاند. آنها همانند جانوران، صداهایی از گلوي خود خارج میکردند.با نگاهی به اطراف خود، در مییابیم که امروز هم روشهاي متعدد براي ارتباط غیرکلامیما را احاطه کردهاند. صرف نظر از مفاهیم ارتباطات غیرکلامی، بیشتر اینگونه ارتباطات با حسهاي هستند که میتوانند اطلاعات را انتقال دهند. « حسها » ارتباطگر مرتبطاند. آخر از همه نیز این
بشر همیشه فکر میکرد که فقط ۵ نوع حس دارد. بعدها دریافت که حس ششمی نیز وجود دارد. اغلب ارتباطات ما انسانها، با این حسها سرو کار دارد. ارتباط غیرکلامی مرتبط باحسهاي بشري، با حرکت، رنگ و شکل توام است.ناخودآگاه آنچه که ما آن را با زبان بومی و یا درست بگوییم زبان حرکتی و حالت اندامی مینامیم یک اصطلاح علمی است حالات بدن ما گاهی بیانگر حالات روحی روانی ما بوده بطوریکهشاید ما قادر نباشیم آن را با کلمات بیان نماییم کاربرد زبان حرکتی میتواند بازتابی یا غیربازتابی
بود و حالات بدنی یا وضعیت و شرایط روحی ما همراه پیام به شخصی که منتظر دریافت پیام استمنتقل شود.
زمانیکه تمرکز میکنیم، مردمک چشممان تنگ میشود و وقتی خستهایم، خمیده تر بهنظر میرسیم و زمانی که به هیجان میآییم فیزیک چهرهمان فرق میکند.
بنا براین توجه داشتن و دقت کردن به همه ی این موارد هر چند ریز بسیار حایذ اهمیت است.
آگاهی:
نسبت به مقدار و چگونگی تماس چشمی که در گفت و گو با دیگران استفاده میکنیم بایدبدانیم دقیقاً چه مقدار و با چه کیفیتی میخواهیم اشتیاق، نگرانی و احتمالاً بیتفاوتی خود را نشانبدهیم.
تغییر:
تغییرات در کدهاي ارتباطی را باید درك کنیم. از جمله تغییراتی که در پوشیدن لباس وظاهر ممکن است رخ داده باشد.
تقابل:
برخی از این کدهاي ارتباطی ممکن است براي همه افراد معناي یکسانی نداشته باشدممکن است رفتار و علایمی که مثلاً براي شما معناي مطلوبی دارد در مورد فرد دیگري معنیمتفاوتی داشته باشد.
حساسیت:
حساسیت افراد مختلف به پیامهاي غیرکلامی متفاوت است و میتواند تاثیر اندك و درمواردي تاثیر بسزایی در رابطه ایجاد کند.
یادآوري:
اگر پیامهاي غیرکلامی، محتوا و جهتگیري گفت و گو در یک مسیر باشند بیشترین نتیجه از گفتو گو حاصل میشود. اما اگر در خلاف جهت باشند از تاثیرگذاري آن کاسته خواهد شد.
انواع ارتباطات مردمی
مهمترین انواع « ارتباطات مردمی » که روابط عمومی باید آنها را در برنامه عملی سالانه خود منظور کند، عبارت است از:
الف- ارتباطات مردمی درون سازمانی
-۱ برگزاري جلسات پرسش و پاسخ بین کارکنان و مدیریت: یکی از شیوههاي مهم ارتباطات
مردمی درون سازمانی است.
-۲ برگزاري جلسات تریبون آزاد، در این شیوه روابط عمومی با صدور اطلاعیهاي از کلیه
کارکنان داوطلب، درخواست میکند تا در صورت تمایل در جلسه بحث آزاد شرکت کنند.
آنگاه با اعلام قبلی، جلسه را در یک روز معین برگزار میکند.
ب) ارتباطات مردمی برون سازمانی
صرف نظر از شیوههاي ارتباطات مردمی درون سازمانی، اهم شیوههاي مرسوم برون
سازمانی در زیر میآید:
-۱ برگزاري جلسه با هریک از اقشار مردم
-۲ ارتباطات مردمی تلفنی
-۳ ارتباطات مردمی مکاتبهاي
-۴ حضور مدیران در بین مخاطبان خاص
-۵ دریافت پیشنهادهاي کارکنان
این مقاله نه تنها در نتورک مارکتیگ بلکه در زندگی شخصی و در خصوص دیگر مشاغل بسیار کارایی دارد…هر چند باز هم میتوانست مفصل تر باشد
امیدوارم استفاده لازم رو برده باشید.
یکی از لذت های زندگی ایجاد روابط سالم با دیگران است(شاو)

مطالب مرتبط

درباره سامانه برندینگ ایران
گروه برندینگ ایران به منظور ارائه راهکارهای نوین فروش ، بازاریابی و برندینگ ایجاد شده است. این مجموعه تلاش دارد با ارائه نرم افزار ها و تکنولوژی های روز دنیا شرکت ها و مجموعه های کوچک و بزرگ را به سوی موفقیت سوق دهد و تا رسیدن به هدف با شرکت و مجموعه همراه و همگام باشد. در این راه گروه برندینگ ایران از افراد کارپشته و فنی استفاده می نماید که هم از نظر تجربه کاری و هم از نظر آکادمیک در مرتبه بالایی قرار دارند و با استفاده از روحیه کار تیمی، مشتری را در راه رسیدن به موفقیت همراهی خواهند کرد.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه برندینگ ایران تعلق دارد